Naar Menu

Home2021-2022Tenders

Sabine Lebesque

Tenders

Opgeleverde woningen via tenders

Van de 7.634 woningen (alle opgeleverde woningen in projecten inclusief die van de zelfbouwprojecten) die in deze publicatie zijn opgenomen zijn in totaal 1.522 woningen, 20% van de productie, tot stand gekomen door gronduitgiftes van de gemeente via tenders, selecties of andere vormen van openbare inschrijvingen. Opgesplitst zijn dat 49 woningen (minder dan 1%) in de categorie zelfbouw, 107 woningen (1,5%) verdeeld over zeven projecten in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (of Medeopdrachtgeverschap) en 1.366 woningen (18%) in acht projecten door selectieprocedures voor reguliere woningbouw.

 

Tenders zijn er in verschillende vormen en maten afhankelijk van de vraag voor de betreffende locatie. Sommige van deze selecties zijn al lang geleden gehouden, zoals voor Groenmarkt in 2015. De tender voor Sluishuis in 2016 was een doorstart van een eerder idee voor een groot gebouw op die plek. Anderen zijn recenter gestart en hebben een kortere doorlooptijd gekend. En Stadswerf Oostenburg getenderd door het Rijksvastgoedbedrijf was een tender voor een hele wijk, waarin dit jaar drie deelprojecten zijn opgeleverd. Het aantal woningen dat middels tenders is gerealiseerd ligt dit jaar iets hoger dan de vorige jaren, omdat er deze keer een paar grote projecten zijn opgeleverd met veel woningen zoals BOLD met 358 woningen, Valley met 200 woningen en Sluishuis met 442. Het aantal woningen dat door CPO tot stand is gekomen is daarentegen dit jaar lager dan vorig jaar, en het aantal individuele woningen met particulier opdrachtgeverschap is opnieuw verminderd. Behalve voor de zelfbouw, die de laatste jaren steeds lagere opleveringen kent, zijn deze fluctuaties niet zodanig dat hier conclusies uit getrokken kunnen worden. De andere 80 % van alle opleveringen is op een andere wijze tot stand gekomen: door posities die al bestonden voordat de gemeente besloot alle gronduitgiften door openbare selectie uit te geven, door toewijzingen aan woningcorporaties, door onderlinge afspraken tussen woningcorporaties en marktpartijen, door transformaties of op locaties met eigen grond.

Wat is een tender?

De gemeente Amsterdam geeft haar grond uit in erfpacht door middel van openbare selectieprocedures, ook wel tenders genoemd. Hierbij kan iedere partij die voldoet aan de integriteitsregels en die contracthouder kan zijn (meestal een ontwikkelaar, soms een belegger, particulier, groep, of architect) zich inschrijven. Een selectie vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte criteria en deze worden getoetst door een selectiecommissie en jury. Die criteria kunnen per locatie iets wisselen, maar zijn grofweg onder te verdelen in de categorieën geld (optiebieding), programma, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Volgens vastgesteld beleid maakt het criterium duurzaamheid verplicht altijd minimaal 30 procent uit van de totaal te behalen score. De gemeente Amsterdam heeft deze tendersystematiek zo’n acht jaar geleden geïntroduceerd om vertraging in de bouw te voorkomen en om partijen te selecteren die aan de door de gemeente vastgestelde kwaliteitseisen kunnen voldoen, en bovendien om de markt uit te dagen met zo optimaal mogelijke plannen te komen. Terwijl in de eerste tenders het criterium optiebieding vaak leidend was (altijd naast 30% voor duurzaamheid) zijn de criteria bij de tenders van de laatste jaren vooral gericht op ruimtelijke kwaliteit en programma en neemt het criterium duurzaamheid vaak een nog belangrijkere plek in dan voorheen. Het selectiebeleid wordt regelmatig geu¨pdatet afhankelijk van de veranderingen in de maatschappij en het daaruit voortkomende beleid. De meeste tenders bestaan uit twee rondes, waarin eerst een visiedocument wordt gevraagd en in de tweede ronde een beperkt aantal deelnemers wordt uitgenodigd om een uitgewerkt plan in te dienen. Na het winnen van een tender wordt een optiecontract aangeboden waarna een periode van uitwerking volgt. De resultaten van de tenders zijn na een paar jaar zichtbaar in de vorm van opgeleverde projecten. Door het competitieve element binnen een tender, zien we dat de opgeleverde gebouwen vaak vernieuwend zijn op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en dat de toegepaste technieken op het gebied van duurzaamheid meestal vooruitlopen ten opzichte van woningen die niet via tenders tot stand zijn gekomen. Alle tenders, afgesloten, open en nog te openen, kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/ondernemen/investeren/woningbouw/investeerdersloket/tenderprogramma/ Winnaars tenders Tussen de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022 zijn acht tenders gegund.

Brediuslocatie

Samen Bredius

NL-development, Monadnock, Studio BLAD, Aardlab, Adviesbureau Lu¨ning, DABT, ZieglerGautier, Aliki van der Kruijs en Fore Installatie Adviseurs

 

 

Op de Brediuslocatie in de historische Spaarndammerbuurt zal een driehoekig woongebouw met 81 middeldure huurwoningen en 21 koopwoningen worden gerealiseerd. De buitenzijde wordt zorgvuldig afgestemd op de bestaande baksteenarchitectuur van het Amsterdamse School ensemble. Aan de binnenzijde zal de constructie geheel in hout worden uitgevoerd, behoudens de parkeerkelder, aansluitend bij de hoge duurzaamheidsambitie om hier een energieneutraal woningbouwproject te realiseren. Het nieuwe hof zal het groene hart van het nieuwe woongebouw gaan vormen. Voorzien van weelderige vegetatie, zal deze intieme plek sterk in contrast staan met de stedelijke straatgevels. Twee collectieve daktuinen op het gebouw zullen voorzien in een behoefte voor bewoners om samen te komen en bieden mogelijkheid om voedsel te verbouwen.

Lelylaan Kavel C/D

Het Cornelium

ION, Green Real Estate, OZ, Flux Landscape architecture

 

 

In het voormalige monumentale Calvijn College binnen het deelgebied Podium Lelylaan komen 189 woningen waarvan een kwart in de middeldure huur en driekwart in de vrije sector. Daarnaast is er plek voor een broedplaats en een gezondheidscentrum. Op het dak van de getransformeerde school is plek voor een moestuin met een gemeenschappelijke tuinkamer. Door de inzet van duurzame stadswarmte, natuurlijke koeling en hoogrenderende zonnepanelen kan het project jaarlijks 21% meer energie opwekken dan het nieuwe gebouw nodig heeft. Om die hoge score te bereiken, worden niet alleen op de daken zonnepanelen geplaatst, maar worden ze ook weggewerkt in de luifels van het bestaande monument. Verder wordt het gebouw gemaakt van circulair beton. Tot slot is er veel aandacht voor de natuur met o.a. veel bomen, rotsen voor kleine reptielen, insectenhotels, vleermuiskasten, tientallen (zang)vogelhuisjes en diervriendelijke verlichting.

Amstelkwartier Kavel 7

Mowgli

Wonam, Zadelhoff, Arons en Gelauff architecten, DOOR Architecten, bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur en Studio TMOJ

 

 

Tussen de Amstelstroomlaan en de Amstel verrijst een blok Mowgli met 244 middeldure huurwoningen en 35 koopwoningen, bedrijfsruimtes, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en een ontmoetingsplek voor de gehele wijk. Het concept, gebaseerd op ‘de veerkracht van de natuur’ behelst een blok gebouwen rond een groen binnengebied. Het groen bestaat uit een binnentuin met een microbos, beplante terrassen en daktuinen. Ook de gevels worden voorzien van groen dat mee verandert met de seizoenen. De inrichting van de buitenruimte is gericht op het stimuleren van ontmoeting en beweging. Door de trappen, terrassen en looppaden zwevend te maken, is er bovendien veel ruimte voor de beplanting. Het blok wordt CO2-neutraal door de toepassing van innovatieve isolatie, energiezuinige installaties en zonnepanelen. Grote, inpandige bassins en infiltratiekratten op het dak vangen regenwater op om te gebruiken als water voor de beplanting.

Ravel Kavel A

Tic-Tac-Toe

Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling, VMX Architects, DS landschapsarchitecten

 

 

Project Tic-Tac in de groene, autoluwe gezinswijk Ravel omvat 75 grotere middeldure huurwoningen met een gemiddelde grootte van 80 m2 en 14 multifunctionele ruimtes. De woningen en ruimtes zijn verspreid over elf woonlagen waar zich afwisselend zes en zeven woningen bevinden. Ze zijn ontworpen vanuit het perspectief van het gezin en zijn af te stemmen op de verschillende levensfasen door de mogelijkheid om ruimtes met flexibele wanden af te sluiten. De 14 multifunctionele ruimtes hebben een eigen entree en zijn door de bewoners individueel of gezamenlijk aanvullend te huren. Het gebouw heeft een sculpturale, plastische vorm die wordt bepaald door de positionering en de vorm van de meer dan 100 balkons met geïntegreerde modules voorzien van meekleurende PV-panelen en speciale bakken waarin planten kunnen wortelen. Verder is gekozen voor een lichte roze kleur met aardse tinten in combinatie met een lichte houten gevelbekleding.

Weespertrekvaart Midden Kavel 2 en 3

GROEI

VORM, Rochdale, de Architekten Cie., Temp Architecture en Ruimplan Flux Landscape Architect

 

 

GROEI is een natuurinclusief plan met 223 woningen, waarvan 58 koop loftwoningen, 117 middeldure huurwoningen, 48 sociale huurwoningen. Dankzij een slimme dakconstructie zijn volwassen bomen en beplanting op het acht meter hoge dak mogelijk. Meer dan 80% van de gevels krijgt een groene begroeiing. Er zijn 32 wooneenheden met 24-uurs zorg en een buurtkamer. De toegepaste bouwmaterialen bestaan grotendeels uit biobased materialen, zoals hout en circulair beton. Het totaalontwerp is voorzien van een extra laag in de vorm van groene terrassen, bruggen, ontsluitingen en verbindingen. Het plan gaat Tuinpark Amstelglorie, de tuinen van het Bajeskwartier, het sportpark Drieburg en begraafplaats de Nieuwe Ooster met elkaar verbinden.

Sluisbuurt Kavel 4a

Zoöp Zeeburg

AM, VenhoevenCS architecture+urbanism, DS Landschapsarchitecten

 

 

Zoöp Zeeburg is een natuurinclusief plan voor een appartementencomplex met 82 woningen en een parkeergarage. Op de begane grond is er ruimte voor winkels en bedrijvigheid. Het gebouw wordt gekenmerkt door verschillende hoogtes, variërend van 12, 17, 20 tot 40 meter hoog met zes dakterrassen met verschillende functies voor het gebruik door bewoners, natuur en water. De kavel grenst aan het binnenwater van de Sluisbuurt en ligt nabij een openbaar plantsoen. Zoöp Zeeburg biedt een onderkomen voor alle vijf faunasoorten; gebouw-, boom-, struweel-, grasland- en watergebonden. Zij geeft de stadsnatuur een stem. Zoöp is het begrip voor een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor 'leven') behartigt.

E-buurt kavels 1A, 3 en 5
Barrio Lobi

WONAM, OZ, XVW Architectuur, Space&Matter, PD+P architecten, Sabo Advies Bewonersparticipatie

 

 

‘Barrio Lobi’ staat voor ‘houd van je buurt’ en is een plan voor inclusieve en duurzame leefomgeving met 338 huur- en koopwoningen en voorzieningen waarvan ongeveer een derde middeldure huur, een derde middeldure koop en een derde vrije sectorkoop. In lijn met de diversiteit van de locatie zijn de individuele kavels ontworpen door verschillende architecten. De eenheid in de openbare ruimte zorgt verbinding, en hier komen plekken waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen samen spelen. De gebouwen worden klimaatadaptief, energieleverend en gebouwd met circulaire materialen. In het kader van de participatie is een methodiek geïntroduceerd om in gesprek te gaan met bewoners in de vorm van workshops en ontwerpsessies.

Sluisbuurt kavel 4B1

Oranges Lofts

NAT architecten, Stichting het Open IJnde, DubbeLL buurtontwikkelaars, LBP Sight, De Dakdokters, de Ingenieursgroep, Vlieg Makelaars, Cor Hospes

 

 

Orange Lofts is een circulair, natuurinclusief en duurzaam ontwerp voor 58 middeldure koopwoningen met een bedrijvenplint voor detailhandel, horeca en dienstverlenende bedrijven. Het gebouw en het landschap worden verweven tot één geheel, waarbij groen en gebouw samensmelten tot één ecosysteem. Orange Lofts heeft veel collectieve ruimtes op de groene daken. Elk dak heeft een eigen thema; zo is er een sportdak, studeer/relaxdak en moes-kruidendak. In het daklandschap zijn plekken gereserveerd voor dieper wortelende inheemse bomen en struiken. Nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen én insectenhotels worden geïntegreerd in de gevels. De woningen zijn tweezijdig georiënteerd en hebben een brede open toegangsgalerij als ontmoetingsplek. Het blok wordt grotendeels opgebouwd uit een houten constructie met een houten gevel. Bij de straatgevels, de plint en de randen van het gebouw komt een tweede huid van baksteen.

Disclaimer: al het beeld van gewonnen tenders betreft impressies die bij de inzending horen of van de voorlopig ontwerpfase, en hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

  


Over deze site

Disclaimer