Naar Menu

Gemeente
Amsterdam
Gebouwd in Amsterdam
Home2010-2011Particulier opdrachtgeverschap

Opdrachtgeverschap

Particulier opdrachtgeverschap voor waterkavels op Steigereiland

 

Bart Truijens

 

Steigereiland is op IJburg aangewezen als het gebied dat ruimte moet bieden aan experimentele woonvormen. Het gaat om bijzondere vormen van opdrachtgeverschap, zoals particulier opdrachtgeverschap op het land èn op het water. In Waterbuurt Oost zijn inmiddels de eerste 35 van de 38 drijvende woningen door particuliere opdrachtgevers gereedgekomen.

 

Met het bouwen van je eigen drijvende woning heeft Amsterdam de primeur in Nederland. Anders dan bij woonboten, gaat het hier om woningen die voldoen aan alle wettelijke regels voor woningbouw. Net als bij de zelfbouw op de landkavels in de Zuidbuurt op Steigereiland hadden de particulieren grote vrijheid en kon men zelf bouwen zonder tussen- komst van een ontwikkelaar. De gemeente zorgde voor de belangrijkste infrastructuur: voor het aanleggen van de openbare steigers waarin de nutsvoorzieningen zijn opgenomen, voor de meterkasten op de steigers en voor de meerpalen, waaraan de drijvende woningen zijn afgemeerd. De belangstelling voor de waterkavels was bijzonder groot: het aantal in- schrijvingen was tienmaal zo hoog als het aantal beschikbare waterkavels. De waterkavels waren in één keer uitverkocht. In deze eerste fase in de Waterbuurt ging het om 38 kavels verdeeld over drie steigers.

 

Keuzevrijheid, regels en ondersteuning
Omdat het gebied welstandvrij is, waren de zelfbouwers volkomen vrij in het ontwerp en keuze van de gevelmaterialen en kleuren. De zelfbouwer kon zelf zijn architect en aannemer of arkenbouwer kiezen, maar mocht ook eigenhandig ontwerpen en/of bouwen. Er moest alleen worden voldaan aan de wettelijke regels van het Bouwbesluit en aan het uitwer- kingsplan. In het uitwerkingsplan is onder meer de grootte en de plek van het drijvende woning op de waterkavel vastgelegd. Dat bood zekerheden aan de buren ten aanzien van de bezonning op hun drijvende terrassen. Bepaald was ook dat de woningen 2,5 verdieping hoog mochten worden en niet dieper dan 1,50 meter onder water mochten steken. De zelfbou- wer mocht een onbebouwd kavel niet doorverkopen. Omdat in verband met bouwafval niet gebouwd mocht worden op de uiteindelijke woon- plek, maar ook omdat het logistiek niet kon, lieten vele particulieren hun drijvende woning bij een arkenbouwer elders in het land bouwen, waarna de woningen in vrijwel afgebouwde staat naar hun plaats van bestemming werden gesleept. Net als bij de landkavels in de Zuidbuurt van Steigerei- land stelde de gemeente een Handboek Zelfbouw Waterkavels samen en een helpdesk in voor technische en procedurele ondersteuning.

 

Milieu
Voor de waterkavels golden alleen de algemene milieu-eisen van IJburg, zoals het verbod op de toepassing van uitlogende materialen in de schil van het gebouw en de verplichting bij toepassing van hardhout het FSC- keurmerk te gebruiken. Extra maatregelen betroffen het voorkomen van het terecht komen van bouwafval in het oppervlaktewater. Om duurzaam bouwen te stimuleren zijn er voor de zelfbouwers subsidiemogelijkheden ontwikkeld. Daarvan is bij deze waterwoningen weinig gebruik gemaakt, omdat de wettelijke eisen en daardoor de subsidievoorwaarden zwaarder waren dan ten tijde van de bouw van de landkavels. Toch kwamen enkele zelfbouwers in aanmerking voor deze subsidies. Het gaat hierbij vooral om woningen die verregaand duurzaam zijn gebouwd, zowel op het gebied van energieverbruik als wat betreft materiaalgebruik.

De toekomst
De gemeente Amsterdam ziet particulier opdrachtgeverschap, voor individuen én voor collectieven, als een waardevolle bijdrage aan de pro- ductie van woningbouw in de stad. In het voorjaar 2011 heeft wethouder Grondzaken en Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Klimaat en Milieu, Maarten van Poelgeest, de gemeentelijke diensten in de ruimtelijke sector de opdracht gegeven om zelfbouw een volwassen marktsegment te laten worden in de Amsterdamse woningbouw. Het gemeentebrede Team Zelf- bouw heeft daartoe de campagne Wil je met me bouwen opgezet. Eind oktober 2011 heeft dit team met de betreffende gemeentelijke projectbu- reaus de eerste individuele en collectieve zelfbouwkavels, verdeeld over verschillende stadsdelen en grootstedelijke projecten, met groot succes op een speciaal georganiseerde zelfbouwmarkt aangeboden.

 

Meerwaarde

Niet alleen landelijk neemt de belangstelling voor de mogelijkheden van zelfbouw toe, ook in de ons omringende landen wordt er uitgebreid en succesvol gebouwd door particulieren, zowel individueel als in groepen. De zelfontwikkelende en zelfbouwende bewoner wordt op deze wijze in een vroegtijdig stadium bij zijn nieuwe woning en woonomgeving betrok- ken. Doordat buren elkaar daardoor al in een vroegtijdig stadium hebben leren kennen, kunnen de bewoners al ‘buurten’ voordat de buurt fysiek bestaat. En dat blijkt, zo is de ervaring met de Zuidbuurt op Steigereiland, een positieve bijdrage te leveren aan het woongenot. De komende jaren zal het aanbod van kavels gemeentebreed verder worden uitgebreid. Naar verwachting worden de resterende 62 waterkavels voor drijvende wonin- gen in de Waterbuurt van Steigereiland in 2013 op de markt gebracht. Meer informatie kunt u vinden op www.amsterdam.nl/zelfbouw.

Over deze site

Disclaimer
Amsterdam.nl